Farní knihovna nabízí novinky, seznamte se s nimi…

„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá,“ píše francouzský spisovatel Maurois André a proto i my bychom vás rádi pozvali k četbě nových knih, o které se díky vašim štědrým darům rozrostla naše farní knihovna, která v současné době nabízí již cca 2.800 titulů, převážně duchovní literatury.

Na jaké novinky se můžete těšit? 

Knihy s duchovní tématikou

Asi nejvíce zastoupeným duchovním autorem v naší knihovně je německý benediktýn Anselm Grün, od něhož se nyní můžete těšit na knížku Nenasytnost, která pojednává o tom, jak je nenasytnost nebezpečná pro náš duchovní život, ale i jak ji léčit, a nakonec se jí zbavit.

Dalším známým duchovním autorem je polský jezuita Józef Augustyn, jehož kniha Bolest křivdy a radost odpuštění je věnována všem, kdo prožívají své ublížení jako bolestnou ránu. Autor je chce povzbudit, aby se rozhodli otevřeně se s křivdou vypořádat.

Další novinkou je kniha Ženy u oltáře. Nikdy? autora Ivana Folettiho, která se zamýšlí otázkou role žen v církvi. Autor zahrnuje do debaty umělecké předměty z období od 3. do 6. století, na kterých se objevuje nová ikonografie Matky Boží, z jejíhož pláště vystupuje štola. Do nové ikonografie Matky Boží by se tak promítly atributy vysvěcených žen, které po krátkou dobu patřily do hierarchických struktur církve, a míněná znázornění Matky Boží by tak vyjadřovala, že tyto ženy byly pod Mariinou ochranou.

Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice. Kanadský kněz James Mallon nabízí v knize Proměna farnosti, z udržovacího režimu k misijnímu zápalu řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se farnosti začaly probouzet.

Kniha Pán se stará od vyhledávaného kněze, duchovního doprovázejícího, skauta a horolezce Josefa Prokeše, vede čtenáře k novému pohledu na víru. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýšlení, ale též radosti, která se z opravdové víry rodí. Jako červená nit se knihou vinou citace z exhortace Evangelii gaudium, jež ukotvují Prokešovy úvahy ve směru, který vytyčil pontifikát papeže Františka.

V malé knížečce Deset doporučení papeže Františka kněžím předkládá Diego J. Fares velmi přístupnou formou 10 doporučení, která současný papež dává všem kněžím na základě citací Františkových promluv. Promluvy papeže Františka věnované křtu a biřmování jsou základem knihy Tvůj křest a biřmování od kněze Radka Tichého. Knížka poslouží všem, kteří byli pokřtěni jako malé děti, těm, kdo se po křtu v dospělosti chtějí ohlédnout za důležitou událostí svého života, i čerstvě biřmovaným, aby se milost, kterou přijali, nevytratila ve víru každodenního života. 

Kniha Vyprávění o svátostech od Michala Altrichtera představuje jednotlivé svátosti církve a nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie.

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš, což je i název knihy Tomáše Špidlíka.

Kniha Pět klíčů modlitby za osvobození je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než třiceti let modliteb za trpící, kteří potřebovali osvobození. Jeden z jeho hlavních objevů tkví v tom, že lidé napadení ďáblem většinou nejsou „posedlí“, ale něčím spoutaní, vnitřně zotročení. Nejsou zlí, ale v podstatě dobří.

Kniha V Boží režii je rozhovor novináře Tomáše Kutila s emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Jeho život byl plný překážek, ale on je ale s Boží pomocí dovedl vždy překonat.

Papuánská Velká noc, jejímž autorem je redaktor rádia Proglas Filip Breindl,nás zavede do Oceánie, kde dokumentuje činnost katolických misionářů ve státě Papua-Nová Guinea. Čtenářům tak přibližuje, jak se hlásání evangelia spojuje s pomocí ve vzdělávací, zdravotnické a sociální oblasti a líčí oslavu Velikonoc v ostrovní provincii Východní Nová Británie, kde společenství věřících prožilo oslavu Zmrtvýchvstání v kulise činné sopky. 

Knížka rozhovorů Petry Dvořákové: Proměněné sny je to v podstatě dokumentem o jedné křesťanské generaci.  Tyto rozhovory jsou určitou „anatomií“ (většinou) mladých křesťanských životů a jejich nehod. Jednotlivá vyprávění přinášejí svědectví o tom, co je to duchovní moc a jakých destruktivních podob může nabýt.

Mike a Lili, když dva jsou náhle tři je velmi poutavým románem Lenky Češkové. Přečtěte si příběh o vítězstvích i prohrách mladých lidí, jejich lásce, zmatcích, odlišném vnímání reality i vzájemné podpoře.

Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k jejich definitivnímu rozchodu. Aleš Opatrný, autor knihy O nesnázích v manželství, během své dlouholeté kněžské služby poznal řadu manželskych párů, z nichž některé zvládly neuvěřitelné obtíže, a jejich manželství přesto přežilo. Ani série špatných rozhodnutí nemusí končit rozpadem manželství. 

Kniha Elisabeth Elliotové: Stvořena ženou se zabývá tématem ženské a křesťanské identity ženy a otevřeně se zamýšlí i nad citlivými tématy podřízenosti ve vztahu, rozdílů mezi mužskou a ženskou přirozeností, mluví o správné ženské hrdosti i o tom, jak žít naplno i jako svobodná a nezadaná.

Karlův most – v souvislostech ducha je „duchovním průvodcem“ po jednom z nejkrásnějších mostů na světě. Jeho autorem je Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, který ve své knize, bohatě doplněné fotografiemi, odkrývá jak jeho krásu, tak souvislosti víry, historických událostí a osob. 

Nechte se inspirovat životy svatých…

Životopisná kniha Leonie Martinová francouzské básnířky a literární historičky Marie Baudoinové Croixové nás seznámí se životem starší sestry sv. Terezie z Lisieux. Přestože Leonie dlouho zůstávala dlouho ve stínu svých sester a rodičů, přesto její život krásně ukazuje, jak Bůh umí proměnit člověka, který je v očích druhých „problém“ či „přítěž“. Její dětství bylo problematické, Leonie byla typická průšvihářka, kterou nikdo neuměl usměrnit. A přesto se stane nadějí pro mnohé, je živým svědectvím, že u Boha není beznadějných případů. Pro dnešní rodiče je její příběh posilou – Bůh otevírá srdce i nejnepřístupnějším povahám.

Kniha Raději smrt než hřích od Magadélny Rusiňákové představuje příběh Anky Kolesárové, která je nazývána mučednice čistoty a která se stala první blahoslavenou Slovenkou, která nebyla řeholnicí. Na sklonku druhé světové války se stala obětí válečného zločinu, jejž na ní spáchal voják Rudé armády. 

V říjnu 2019 byl v Římě svatořečen John Henry Newman, který se nejprve proslavil jako představitel reformního hnutí v anglikánské církvi a kterého intenzivní studium dějin křesťanství přivedlo až ke vstupu do katolické církve.  V naší knihovně se nyní můžete těšit na jeho první knihu, kterou publikoval po svém obrácení ke katolicismu, Ztráta a zisk – příběh konvertity a dále na knihu I pokus se počítá, která je výběrem zamyšlení, úryvků z kázání a meditací, jež mohou inspirovat i křesťany 21. století.

V roce 2018 se uskutečnila translace ostatků arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana zpět do jeho vlasti. Kniha Stanislavy Vodičkové: Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana chce připomenout nejen životní příběh tohoto velkého exulanta, ale také osobní kvality a postoje, jež zastával jako reprezentant domácího katolického duchovenstva a které ho dostaly do konfliktu s nacistickým i komunistickým režimem.

Knížečka Mistr spirituality – sv. Vincenc Pallotti autora Romana Foryckiho je výběrem přednášek semináře otců pallotinů, který se konal k příležitosti 200. výročí narození sv. Vincence Pallottiho.

Poučte se z historie…

Knížka Jaroslava V. Polce Jan Hus – v představách šesti staletí a ve skutečnosti se snaží shrnout šest století různých pohledů na Husovu osobnost a dopátrat se skutečnosti.

Kniha Západ a jeho víra od Tomáše Petráčka vyšla k výročí 500 let od počátku reformace je příležitostí nabídnout velkorysý pohled na příběh novověkého a moderního křesťanství, nakolik byl určen právě epochálními náboženskými událostmi 16. století. Autor v prvních třech „tezích“ rozebírá stav západního křesťanstva okolo roku 1500, důvody revolty Martina Luthera a jeho úspěchu a rovněž otázku, zda byla možno zabránit rozdělení církve. 

Knížka Miloše Doležala: Vrátíme se do otcovské náruče – 3 kázání Toufara přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara, číhošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. 

Podněty pro vaši modlitbu…

Záměrem Parabible evangelického teologa Alexandra Fleka je vyprovokovat čtenáře k reakci, překvapit, konfrontovat, rozesmát nebo rozčílit. Parabible je tedy dílčí, zaujatou, subjektivní, ale vážně míněnou odpovědí na otázku: Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes.

Ti, kdo se věnují vnitřní modlitbě, dobře vědí, že často přicházejí chvíle, kdy není možné meditovat úryvky z Písma svatého. Jsme unavení, plni starostí a obav, ale i radostí z toho, co se nám přihodilo nebo co nás čeká v nejbližších dnech. Těmito tématy se zabývá Prvouka vnitřní modlitby, v níž se autor Pavel Vojtěch Kohut snaží objasnit, jak je možné a vhodné v takových chvílích probírat svůj vlastní život s Bohem s pomocí příkladu a rad svaté Terezie z Ávily.

Ve farní knihovně dále najdete celou řadu novén, tj. devítidenních modliteb, jejichž autorem je jezuita Michal Altrichter. Půjčit si můžete Novénu k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte, Novénu ke sv. Aloisi Gonzagovi, Novénu vděčnosti ke Stvořiteli nebe a země podle Tomáše Špidlíka či dále  Novénu odevzdanosti.