Vichřice pomohla odhalit tajemství ukryté v sanktusníku

Na podzim loňského roku vichřice pokřivila na kostele sv. Vavřince korouhvičku na sanktusníku, která se nyní opravuje. Při sundání věžičky v ní byla objevena schránka, kterou P. Pavel Mistr minulý týden za přítomnosti pana starosty Františka Jiraského, místostarosty Martina Krejsy, ředitele muzea Jiřího Junka a paní Marie Lněničkové otevřel.

Ve schránce byla ukryta pamětní listina z roku 1900, jejímž autorem je mistr klempířský Jan Zamastil.

Znění listiny v originální formě (bez korektur):

Práci klempířskou na tomto kostele jakož i na všech čtyřech věžích vykonal mistr klempířský Jan Zamastil rodem z Vratslavi roku 1856 vyučen v Bělehradě v Srbsku. Stal se mistrem r 1880. Téhož roku oženil se s Annou Hrubšovou z Limperek z č 150. Dítky se jmenují takto: Miloslav, Olga, Květuše, Ludmila, Milada a Věra. Syn jest vyučen řemeslu klempířskému. Taktéž mi při práci této pomáhal. Co tuto báň usazuji jest ve světe na zkušené.

Poměry ve vlasti naši jsou touto dobou neutěšené v ohledu politickém i národohospodářském. Habsburkové nadržují němcům, národ náš utiskují, přičiňují se o naše hmotné zničení a bratři Poláci jsou v tom nápomocni. Právě po ročním zápase malého národa Boerského s Angličany v Jižní Africe, Boeři podléhají. V této válce se okázali Angličani jako nejsprostší lupiči. Spojené moci evropského chtějí rozděliti Čínu ale Rusko to nechce dovoliti.

Vojsko jest již v Pekingu, tak se náš čas podobá středověku než osvícenosti. Velkokapitálu se všude nadržuje pro ten není žádných zákonů. Malý lid jest jemu na pospas. I vůdcové sociální demokracie jsou kapitálem koupeni. Sokolské jednoty sorganisovaly sociální demokracii národní. Všecko se organisuje jenom malí řemeslníci si svých organisací nevšímají. Proto jsou na pokraji záhuby. Malým řemeslníkům nezbývá než spasit se kdo muže sám. Proto i já jsem si zařídil dílnu tak abych mohl velkokapitálu čelit.

Roku 1898 německý dějepisec Momsen vyslovil se veřejně o nás Slovanech že jest potřeba nám všem rozbít lebky, že jsme nositelé barbarství, ač národ náš jest na vyšším stupni vzdělanosti než Němci, kterým se dnes vyrovná nejposlednější slovanský národ.

Abys věděl čtenáři na jakém stupni Němci jsou, podám ti o tom malý obrázek. Při nalodění německého vojska která se ubírají do Číny měl německý císař řeč k vojsku aby si počínali vůči Číňanům jako Hůnové a důstojníkům pravil aby jim byl vzorem Attila vůdce Hůnů. Národ náš vede tuhý boj s centralistickými vládami Vídeňskými neboť nám nechtějí uznati naši samostatnost.

Musíme odváděti skoro 200,000.000 daní ročně a na úhradu našich potřeb nám vláda nevrátí nic, tak že země okresy a obce musejí na své potřeby vybírati přirážku k c. k. daním. Země vybírá 50% náš okres 30% a naše obec 35% neboť školství, humanismus, silnice i dráhy musíme si vydržovati sami, vzdor tomu, že němcům i v naší zemi vláda vydržuje všechno. Vláda chce zavésti státní němčinu. Nevím zdali zápas ten Rakousko dlouho vydrží. Dej Bůh aby svatá každému Čechu věc zvítězila.

Psáno 12. září léta Páně 1900.

Jan Zamastil,

mistr klempířský