Rozlučkový den

Foto: Eliška Blajdová

V neděli 26. června 2022 se P. Pavel Mistr při mši sv. v kostele sv. Vavřince a farním dnu oficiálně rozloučil  se svojí farností, přestože bude nadále sloužit v našich farnostech do 31.7.2022.

Na závěr mše sv. byla promítnuta prezentace knihy P. Pavel Mistr ve Vysokém Mýtě 1999-2022, která mapuje téměř čtvrt století jeho působení v našich farnostech. Knihu si můžete prohlédnout zde.

Dalším dárkem byla kniha Poděkování P. Pavlu Mistrovi za 23 let ve Vysokém Mýtě, ve které se podařilo shromáždit fotky s poděkováním a podpisy cca 400 farníků ze všech našich farností a bratrů a sester z ekumeny. Moc děkujeme všem, kteří jste fotku do této knihy zaslali, nechali se vyfotit a napsali věnování. Je to moc pěkná vzpomínka…

Další dar tvořily kopie obrazů sv. Sarkandra a Klanění sv. Kateřiny, aby mu připomínali jeho pokoj zde na faře ve Vysokém Mýtě. Díky vašim štědrým darům bylo dalším darem jízdní kolo a nechyběl ani krásný dort, který opět vytvořila paní Marie Severová.

Své poděkování za dlouholetou spolupráci vyjádřil za město Vysoké Mýto místostarosta Martin Krejza.

Po mši sv. následovalo společné focení před kostelem a farní kavárna na farní zahradě. Odpoledne se pak konal na farní zahradě rozlučkový farní den. Počasí se vydařilo, panovala dobrá nálada, grilovaly se výborné steaky a k dispozici byla široká nabídka nápojů zákusků a dalších dobrot, za které moc děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří pomohli se stavbou party stanu, přípravou laviček na zahradě, obsluhou, přípravou nápojů, mytím nádobí a také těm, kteří nám druhý den ráno pomohli vše uklidit a dát opět do pořádku… Také děkujeme hudebníkům za hudební doprovod při mši sv. a Elišce Blajdové za službu fotografa.

 

 

Noc kostelů 2022 obrazem

Foto: Eliška Blajdová

V pátek 10. června 2022 se opět konala Noc kostelů, ve Vysokém Mýtě již po dvanácté. Těší se stále větší oblibě, v letošním roce bylo zaznamenáno celkem 1.770 rekordních vstupů.

Labyrint světa a Ráj srdce

Oblíbenou součástí Nocí kostelů je vždy hra, která propojuje všechny křesťanské kostely a modlitebny v našem městě. V letošním roce se nesla v duchu knihy Jana Amose Komenského Labyrint světa a Ráje srdce, neboť si připomínáme 430. výročí narození tohoto učitele národů. Všechny kostely a modlitebny byly pojmenovány některými ze ctností, o kterých mluvil Komenský ve své knize. Děti pak pomocí šifrovaných hodin měly za úkol vyluštit poselství Srdce naše neuspokojené jest, dokud se neustanoví v Tobě Bože.“ Hry se zúčastnilo přes 200 dětí mezi nimiž nechyběly ani děti z Ukrajiny, pro které byla připravena průkazka v ukrajinštině. 

Když „poutníci prokázali na všech stanovištích své ctnosti“, mohli doputovat do ráje srdce, kde na ně čekalo poselství Bůh je láska a sladká odměna v podobě perníkového srdce s tímto citátem za zvuku tlukoucího srdce…

Pomozme Mendelovi s pěstováním hrachu

Letos si připomínáme také 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, proto si děti v rámci truhlářské dílny mohly vyrobit žebříček, kterým podepřely předpěstovanou sazenici hrachu. Za celý večer se jich vyrobilo cca 70.

Na Noci kostelů nechyběla ani hudba či pohled z věží

V kostele sv. Vavřince se mohli návštěvníci během večera zaposlouchat do tónů varhan, na které hrál nevidomý varhaník Pavel Diblík. Na programu byl také koncert trubkového kvarteta z Konzervatoře Pardubice a v Husově sboru Noc kostelů zakončil koncert sboru Otakar.

Přístupné byly také obě dvě věže, na kterých návštěvníci mohli mohli obdivovat nový zvon sv. Jiří z roku 2003 i historický zvon sv. Vavřinec menší z roku 1466. Součástí programu byly také komentované prohlídky kostela.

Výstava přiblížila poklady knihovny vysokomýtských děkanů

V kostele sv. Vavřince si mohli návštěvníci prohlédnout menší výstavu, na kterou byly vybrané zajímavé knihy místních děkanů. Patrně nejstarším dodnes existujícím přírůstkem děkanské knihovny je Biblická konkordnance, vytištěná v Paříži roku 1642 a počátkem 18. století věnovaná (pod hrozbou smrtelného hříchu pro toho, kdo by si ji ponechal) děkanství ve Vysokém Mýtě místním rodákem Ferdinandem Tejnem, farářem v Neveklově. Velkým dobrodincem místní knihovny byl vraclavský expozita Matouš Cejp, který po své smrti 25. září 1837, odkázal celou svou bibliotéku čítající 156 svazků místnímu děkanství. Vystavena byla také zajímavá exlibris a supralibros z děkanské knihovny.

Bonusem byla tiskařská dílna

Výstavu knih doprovázela tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem a dobovou prezentací, která přilákala nejen děti. Ty si tak mohly starou technikou vytisknout obrázek Madonny s Ježíškem a jejich úkolem pak bylo v rámci hry na obrázek dopsat citát z Bible: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“

Kostel Nejsvětější Trojice v duchu labyrintu

Tajemnou atmosféru kostela Nejsvětější Trojice v letošním roce umocnil labyrint vytvořený z rozsvícených lucerniček a vytyčené cesty. 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Noci kostelů a pomohli tak zabezpečit, abychom mohli naše kostely a modlitebny otevřít široké veřejnosti. Městu Vysoké Mýto děkujeme za finanční podporu v rámci dotace a rodině Bouškově za tisk průkazek do hry.

Herbář z dvorků aneb mátu jsme proměnili v mojito…

V sobotu 11. června 2022 se naše farnost připojila k akci Herbář z dvorků, kterou organizovala Variace VM. Naší farnosti byla přidělena bylina máta, které se na farní zahradě opravdu daří… „Vlajkovou lodí“ naší zahrady se tedy stalo mojito, alko i nealko, celkem jsme jich během sobotního dne namíchali cca 175. 

Poděkování patří Iloně Vávrové, Michalovi Schejbalovi a Pavlovi Diblíkovi, kteří hrou na varhánky a svým zpěvem obohatili náš program, a Janče s Honzou, kteří se celý den věnovali dětem.

Farní zahradu během dne navštívilo 220 návštěvníků.

Vichřice pomohla odhalit tajemství ukryté v sanktusníku

Na podzim loňského roku vichřice pokřivila na kostele sv. Vavřince korouhvičku na sanktusníku, která se nyní opravuje. Při sundání věžičky v ní byla objevena schránka, kterou P. Pavel Mistr minulý týden za přítomnosti pana starosty Františka Jiraského, místostarosty Martina Krejsy, ředitele muzea Jiřího Junka a paní Marie Lněničkové otevřel.

Ve schránce byla ukryta pamětní listina z roku 1900, jejímž autorem je mistr klempířský Jan Zamastil.

Znění listiny v originální formě (bez korektur):

Práci klempířskou na tomto kostele jakož i na všech čtyřech věžích vykonal mistr klempířský Jan Zamastil rodem z Vratslavi roku 1856 vyučen v Bělehradě v Srbsku. Stal se mistrem r 1880. Téhož roku oženil se s Annou Hrubšovou z Limperek z č 150. Dítky se jmenují takto: Miloslav, Olga, Květuše, Ludmila, Milada a Věra. Syn jest vyučen řemeslu klempířskému. Taktéž mi při práci této pomáhal. Co tuto báň usazuji jest ve světe na zkušené.

Poměry ve vlasti naši jsou touto dobou neutěšené v ohledu politickém i národohospodářském. Habsburkové nadržují němcům, národ náš utiskují, přičiňují se o naše hmotné zničení a bratři Poláci jsou v tom nápomocni. Právě po ročním zápase malého národa Boerského s Angličany v Jižní Africe, Boeři podléhají. V této válce se okázali Angličani jako nejsprostší lupiči. Spojené moci evropského chtějí rozděliti Čínu ale Rusko to nechce dovoliti.

Vojsko jest již v Pekingu, tak se náš čas podobá středověku než osvícenosti. Velkokapitálu se všude nadržuje pro ten není žádných zákonů. Malý lid jest jemu na pospas. I vůdcové sociální demokracie jsou kapitálem koupeni. Sokolské jednoty sorganisovaly sociální demokracii národní. Všecko se organisuje jenom malí řemeslníci si svých organisací nevšímají. Proto jsou na pokraji záhuby. Malým řemeslníkům nezbývá než spasit se kdo muže sám. Proto i já jsem si zařídil dílnu tak abych mohl velkokapitálu čelit.

Roku 1898 německý dějepisec Momsen vyslovil se veřejně o nás Slovanech že jest potřeba nám všem rozbít lebky, že jsme nositelé barbarství, ač národ náš jest na vyšším stupni vzdělanosti než Němci, kterým se dnes vyrovná nejposlednější slovanský národ.

Abys věděl čtenáři na jakém stupni Němci jsou, podám ti o tom malý obrázek. Při nalodění německého vojska která se ubírají do Číny měl německý císař řeč k vojsku aby si počínali vůči Číňanům jako Hůnové a důstojníkům pravil aby jim byl vzorem Attila vůdce Hůnů. Národ náš vede tuhý boj s centralistickými vládami Vídeňskými neboť nám nechtějí uznati naši samostatnost.

Musíme odváděti skoro 200,000.000 daní ročně a na úhradu našich potřeb nám vláda nevrátí nic, tak že země okresy a obce musejí na své potřeby vybírati přirážku k c. k. daním. Země vybírá 50% náš okres 30% a naše obec 35% neboť školství, humanismus, silnice i dráhy musíme si vydržovati sami, vzdor tomu, že němcům i v naší zemi vláda vydržuje všechno. Vláda chce zavésti státní němčinu. Nevím zdali zápas ten Rakousko dlouho vydrží. Dej Bůh aby svatá každému Čechu věc zvítězila.

Psáno 12. září léta Páně 1900.

Jan Zamastil,

mistr klempířský

Fotogalerie z farního výletu na Svojanov a vernisáže Zábaviště pro sviště v Poličce

V sobotu 14. května 2022 jsme vyrazili čtyřmi auty na farní výlet do Svojanova a Poličky. Nejprve jsme navštívili hrad Svojanov, kterým nám provedla milá paní průvodkyně, která do svého výkladu zapojila nejen děti…

Dále jsme ve Svojanově na faře navštívili P. Stanislava Tomšíčka, který je od 1. srpna 2022 ustanoven na dobu 5 let děkanem Římskokatolické farnosti Vysoké Mýto. Po vzájemném seznámení se nás pozval na prohlídku farního kostela sv. Petra a Pavla a historického kostelíka sv. Mikuláše ve Starém Svojanově.

Odpoledne jsme se přesunuli do Poličky, kde se v Městské galerii přímo na náměstí konala vernisáž neobyčejné herny pro děti Zábaviště pro sviště. Vstoupili jsme tak do barevného světa obrázků Venduly Hegerové, dětské ilustrátorky, jejíž knihy znáte také z naší farní knihovny. Pokud jste nejeli s námi, můžete výstavu navštívit až do 31. srpna, stojí určitě za to!